6387W01A - Rossini Inc.

6387W01A

Index > PERSONACE > silk > 6387W01A

design feature

Configuration details

表壳:原色或间金色或间玫瑰金色不锈钢表壳
表带:原色或间金色不锈钢表带配蝴蝶扣或进口意大利牛皮表带配罗西尼专用大扁扣
表镜:平面蓝宝石玻璃
机心:进口高级两针单历石英机心
尺寸:表盘直径35.5mm

instructions

auxiliary product

6387W01A

——  other style  ——

6387T01B 6387T01C 6387W04D